Statuten

Veldhuizen Beens Van de Castel

NOTARISSEN

KOPIE AKTE VAN OPRICHTING

van:
Stichting " 't Oude Kinderboek Zutphen"
Laarstraat 31
7201 CB ZUTPHEN
akte de dato 16 december 2004

OPRICHTING STICHTING


Heden, zestien december tweeduizend vier, verscheen voor mij, mr. Gerrit Herman Beens, notaris te Amersfoort:
mevrouw Annette Sjoukje Fennema, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, notaris, woonplaats kiezende te Amersfoort, Arnhemseweg 14, geboren te Amsterdam op tweeëntwintig april negentienhonderd vierenzestig,
te dezen handelend als gevolmachtigde van de heer drs. Reint Jan Terbijhe, wonende te 7203 CL Zutphen, Van Bourlostraat 9, geboren te Rijssen op twaalf september negentienhonderd zesenveertìg, van wie de identiteit blijkt uit zijn overgelegde Nederlands rijbewijs, genummerd 3103320273, geldig tot eenendertig oktober tweeduizend zes, ongehuwd.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam: Stichting " 't Oude Kinderboek Zutphen".
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zutphen.
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

 1. De stichting heeft ten doel: het verzamelen, bewaren en ter inzage geven van in principe niet recent verschenen kinder- en jeugdliteratuur, in het bijzonder uit het Nederlandse taalgebied (met kinderlectuur wordt bedoeld de lectuur voor kinderen tot dertien jaar; jeugdlectuur is de lectuur voor personen van dertien tot achttien jaar), en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het uit schenkingen en eventueel aankopen verkregen kinder- en jeugdboekenbezit toegankelijk te maken voor kinderen en volwassenen, die zich bezighouden met of geïnteresseerd zijn in het niet recente kinder- en jeugdboek. Voorts door het geven van informatie over kinder- en jeugdlectuur aan kinderen en volwassenen.

VERMOGEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • subsidies en donaties;
 • de verkoop van overtollige kinder- en jeugdboeken;
 • alle andere verkrijgingen en baten.

BESTUUR

Artikel 4

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
  Het aantal leden wordt -met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde- door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Eén bestuurslid is afkomstig uit de geleding medewerkers van de stichting, die daartoe iemand uit hun midden uitkiezen.
 3. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaren. Aftredende bestuursleden zijn twee maal aansluitend herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van voorganger in.
 4. Tussen bestuursleden mag geen bloed- of aanverwantschap bestaan in de eerste of tweede graad.
 5. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
 6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
 7. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Uitgezonderd hiervan zijn reis- en verblijfskosten, mits hierover vooraf expliciet een bestuursbesluit is genomen. Zij hebben wel rechtop vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 8. De leidinggevende van de medewerkers van de stichting is gerechtigd de bestuursvergaderingen bij te wonen, zonder stemrecht.

BESTUURSVER6ADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Zutphen, tenzij het bestuur anders besluit.
 2. leder kalenderhalflaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 3 bepaalde- door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend‚ door middel van oproepingsbrieven.
 5. De oproepingsbrìeven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
  Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 13. Blanco of onduidelijke stemmen worden voor de vaststelling van het aantal uitgebrachte geldige stemmen van het totaal aantal stemmen afgetrokken. Stemming bij volmacht is niet mogelijk.
 14. Het er vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 15. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde‚ een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt

Artikel 7

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 1. door overlijden van een bestuurslid;
 2. door periodiek aftreden;
 3. bij verlies van het vrije beheer door een lid van het bestuur over zijn vermogen;
 4. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 5. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
 6. bij ontslag door het bestuur op grond van een eenstemmig besluit van alle andere bestuurders, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, desgewenst vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
 3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

REGLEMENT

Artikel 10

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met ten minste een twee/derde meerderheid in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
  Indien in deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal het bestuur een tweede vergadering beleggen, uiterlijk binnen veertien dagen na de eerste vergadering, waarin, mits met een meerderheid van stemmen als hiervoor bedoeld, een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.
 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDlNG EN VEREFFENING

Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALING

Artikel 13

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Tenslotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld:
 1. dat ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
  1. de volmachtgever, als voorzitter;
  2. mevrouw Gertrude Lucile Fransen, wonende te 7203 AT Zutphen, Deventerweg 172, geboren te Kampen op twaalf december negentienhonderd vierenzeventìg, als secretaris;
  3. de heer Franciscus Maria Taps, wonende te 7205 AV Zutphen, Baankstraat 51 geboren te Groenlo op zeventien april negentienhonderd zevenenveertig, als penningmeester;
  4. mevrouw Janke van der Veer, wonende te 7433 AE Schalkhaar, Oerdijk 1 c, geboren te Leek op tien april negentienhonderd drieënvijftig, als lid;
  5. mevrouw Geraldine Pon, wonende te 7218 BN Almen, Bakkersteeg 2, geboren te Winschoten op vijftien september negentienhonderd zesenzestig, als lid;
 2. dat het adres van de stichtìng is: Laarstraat 31, 7201 CB Zutphen.

BIJLAGE

Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht:
één volmacht.

SLOT

De comparante is mij, notaris, bekend.
Waarin deze akte is vermeld "ongehuwd" is daaronder tevens begrepen "niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap".
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparante heeft verklaard dat partij een conceptakte heeft ontvangen en van de inhoud van de akte heeft kennisgenomen.
De inhoud van de akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht.
De comparante heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparante en mij, notaris ondertekend.
(volgt ondertekening)